وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه ساخت فضای سیال ( ورکشاپ )
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 97/12/08

کارگاه ساخت فضای سیال ( ورکشاپ ) با حضور آقای دکتر میلاد رضازاده از دانشگاه تهران - آتلیه معماری 102 - گروه معماری موسسه آموزش عالی توس - سه شنبه 97/12/07