وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کرسی آزاد اندیشی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/02/24

کرسی آزاد اندیشی به مناسبت بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۱۴:۳۰ در سالن اجتماعات
(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)