وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 کسب مقام اول کشتی درمسابقات موسسات آموزش عالی منطقه 9
موضوع: واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/02/15

 کسب مقام اول کشتی توسط دانشجو آقای جواد فرازفاروجی درمسابقات موسسات آموزش عالی منطقه 9 رابه کلیه مسئولین اساتید ودانشجویان تبریک و آرزوی سلامتی و موفقیت برای این عزیز را داریم.
تربیت بدنی موسسه آموزش عالی توس