وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کسب مقام سوم دومیدانی در رشته پرش طول و پرتاب نیزه مسابقات موسسات آموزش عالی منطقه 9
موضوع: واحد تربیت بدنی
تاریخ : 98/02/15

کسب مقام سوم دومیدانی در رشته پرش طول و پرتاب نیزه مسابقات موسسات آموزش عالی منطقه 9 توسط دانشجوی رشته تربیت بدنی،  آقای رضا همتی را به کلیه مسئولین اساتید ودانشجویان موسسه آموزش عالی توس تبریک و برای ایشان آرزوی موفقیت وسلامتی داریم
تربیت بدنی موسسه آموزش عالی توس