وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کلاس رفع اشکال مدارهای الکتریکی و ساختمان داده ها
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, فناوری اطلاعات, انجمن های علمی
تاریخ : 98/10/30

انجمن علمی گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی توس برگزار می نماید  :

کلاس رفع اشکال
مدارهای الکتریکی و ساختمان داده ها

مدارهای الکتریکی
سه شنبه ۹۸/۱۱/۱ ، ساعت ۱۱-۹
کلاس ۱۰۴

ساختمان داده ها
پنجشنبه  ۹۸/۱۱/۳، ساعت ۱۰-۸
کلاس ۱۰۴