وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا
موضوع: امور فرهنگی, سخن روز
تاریخ : 98/06/16