وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کمک به جبران خسارات سیل زدگان
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/01/19

کمک به جبران خسارات سیل زدگان

(معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس)