وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کمک به نیازمندان
موضوع: امور دانشجویی
تاریخ : 97/11/02

توجه : امور دانشجویی موسسه آموزش عالی توس در نظر دارد کمک های نقدی و غیر نقدی شما عزیزان را به نیازمندان برسانید.
جهت شرکت در این کار خیر تا ۱۰ بهمن منتظر کمک های شما عزیزان هستیم .