وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک و شهر هوشمند
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, امور دانشجویی, سخن روز
تاریخ : 96/12/13