وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گردهمایی ادبیات و معماری در پهنه ایران زمین
موضوع: امور پژوهشی, امور فرهنگی, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/02/09

 گردهمایی ادبیات و معماری در پهنه ایران زمین به همراه رونمایی از نمایشگاه آثار دانشجویان معماری موسسه آموزش عالی توس

چهارشنبه 98/2/11 ساعت 17 سالن اجتماعات

ورود برای عموم آزاد است 

( انجمن علمی گروه معماری موسسه آموزش عالی توس )