وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گردهمایی علمی، تخصصی " سازه و معماری، تقابل یا تعامل "
موضوع: امور پژوهشی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/02/11

گردهمایی علمی، تخصصی " سازه و معماری، تقابل یا تعامل " با حضور اعضای هیات علمی و اساتید گروه معماری و عمران - شنبه 98/2/14 ساعت 13:30 - سالن اجتماعات