وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گردهمایی ویژه اعضای محترم هیأت علمی و اساتید و کارکنان گرامی موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/02/16

گردهمایی ویژه اعضای محترم هیأت علمی و اساتید و کارکنان گرامی موسسه آموزش عالی توس
مراسم ویژه به همراه سخنرانی ریاست محترم و تقدیر از اساتید گرامی و ضیافت افطاری
(معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس)