وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از بازديد علمي دانشجويان و اساتید گروه عمران موسسه آموزش عالی توس از سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد
موضوع: امور دانشجویی, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/03/08

گزارش تصویری از بازديد علمي دانشجويان و اساتید گروه عمران موسسه آموزش عالی توس از سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري مشهد - شنبه 1398/03/04  
(انجمن علمي عمران موسسه آموزش عالی توس)