وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از بازدید علمی یک روزه دانشجویان و اساتید موسسه آموزش عالی توس از بناهای تاریخی شهر تربت جام
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/24

گزارش تصویری از بازدید علمی یک روزه دانشجویان و اساتید موسسه آموزش عالی توس از بناهای تاریخی شهر تربت جام
 انجمن علمی گروه معماری موسسه آموزش عالی توس
 جمعه 98.8.24