وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری آئین نودانشجویان و نشست صمیمی دانشجویان « جدیدالورود » گروه معماری
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/07/28

گزارش تصویری از برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود گروه معماری با مدیران موسسه آموزش عالی توس - پنجشنبه 98/7/18