وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو همراه با برگزاری برنامه تریبون آزاد دانشجویی و پرسش و پاسخ از سرپرستی محترم و مدیران ستادی موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست, امور دانشجویی
تاریخ : 98/09/18

گزارش تصویری از برگزاری مراسم بزرگداشت روز دانشجو همراه با برگزاری برنامه تریبون آزاد دانشجویی و پرسش و پاسخ از سرپرستی محترم و مدیران ستادی موسسه آموزش عالی توس - شنبه  98/09/16