وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای انجمن های علمی دانشجویی در سال 97 - 98
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/01/27

گزارش تصویری از برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای انجمن های علمی دانشجویی در سال 97 - 98 - یکشنبه 98/1/25 _ سالن کنفرانس ( معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس)