وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری مراسم روز درختکاری سال 1399 با همت اعضای انجمن علمی گروه حقوق و امور فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور فرهنگی, انجمن های علمی
تاریخ : 99/12/19

گزارش تصویری از برگزاری مراسم روز درختکاری سال 1399 
با همت اعضای انجمن علمی گروه حقوق و امور فرهنگی و اجتماعی موسسه آموزش عالی توس