وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع)
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/12/20

گزارش تصویری از برگزاری مراسم عزاداری سالروز شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) 
  امور فرهنگی و اجتماعی موسسه با همکاری اعضای انجمن علمی گروه حقوق
سه شنبه 19 اسفند 99 - موسسه آموزش عالی توس