وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 گزارش تصویری از برگزاری همایش ادبیات و معماری در پهنه ایران زمین
موضوع: امور فرهنگی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/02/14

 گزارش تصویری از برگزاری همایش ادبیات و معماری در پهنه ایران زمین به مناسبت روز مهندس و معمار به همت انجمن علمی گروه معماری . معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس - چهارشنبه 98/2/11 سالن اجتماعات