وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از برگزاری وبینار واحد مشاوره امور دانشجویی  با عنوان : چگونه مشاور انتخاب کنبم ؟
موضوع: امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 99/12/20

گزارش تصویری از برگزاری وبینار واحد مشاوره امور دانشجویی 
با عنوان : چگونه مشاور انتخاب کنبم ؟
سخنران : سرکار خانم دکتر عطاری (عضو هیات علمی گروه روانشناسی )
سه شنبه 19 اسفند ماه ساعت 11 - موسسه آموزش عالی توس