وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست, اسلایدر صفحه اصلی
تاریخ : 98/04/15

گزارش تصویری از جلسه شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه آموزش عالی توس

سالن کنفرانس موسسه آموزش عالی توس  -   پنجشنبه  98/04/13