وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری از نشست صمیمی مشاورین تحصیلی - دانشجویی با مسئولین موسسه آموزش عالی توس
موضوع: آموزش, امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/06/24

گزارش تصویری از نشست صمیمی مشاورین تحصیلی - دانشجویی با مسئولین موسسه آموزش عالی توس - پنجشنبه 98/6/21 - سالن کنفرانس موسسه