وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های سواد اطلاعاتی و آشنایی با انواع شیوه های جستجوی پیشرفته در اینترنت
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, فناوری اطلاعات, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/20

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های سواد اطلاعاتی و آشنایی با انواع شیوه های جستجوی پیشرفته در اینترنت

استاد سرکار خانم عدالتیان

یکشنبه  98/9/17

(گروه کامپیوترموسسه آموزش عالی توس)