وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش تصویری مراسم گرامی داشت هفته مقام معلم و یادبود استاد شهید مرتضی مطهری(ره)
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/02/21

گزارش تصویری مراسم گرامی داشت هفته مقام معلم و یادبود استاد شهید مرتضی مطهری(ره) - چهارشنبه 98/02/18 - سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی توس ( معاونت فرهنگی )