وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 گزارش مکتوب جلسه آنلاین پرسش و پاسخ دانشجويي با حضور معاونت محترم آموزش و مديريت محترم انفورماتیک موسسه آموزش عالی توس -   یکشنبه  99/3/11
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 99/03/22

 گزارش مکتوب جلسه آنلاین پرسش و پاسخ دانشجويي با حضور معاونت محترم آموزش و مديريت محترم انفورماتیک موسسه آموزش عالی توس -   یکشنبه  99/3/11