وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش نتایج شمارش آراء و منتخبین انتخابات انجمن علمی دانشجویی سال تحصیلی 1399-1400
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, امور دانشجویی, انجمن های علمی
تاریخ : 99/08/29

گزارش نتایج شمارش آراء و منتخبین انتخابات انجمن علمی دانشجویی سال تحصیلی 1399-1400 (5 نفر اول عضو اصلی انجمن ها و دو نفر عضو علی البدل می باشند) موسسه آموزش عالی توس