وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گزارش نتایج شمارش آراء و منتخبین انتخابات انجمن علمی دانشجویی سال تحصیلی 99-98
موضوع: امور دانشجویی, انجمن های علمی
تاریخ : 98/10/17

گزارش نتایج شمارش آراء و منتخبین انتخابات انجمن علمی دانشجویی سال تحصیلی 99-98 (5 نفر اول عضو اصلی انجمن ها و دو نفر عضو علی البدل می باشند) موسسه آموزش عالی توس