وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گفتگوی صمیمانه دانشجویان و امام جماعت موسسه
موضوع: امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 97/09/27

گفتگوی صمیمی و جلسه پرسش و پاسخ امام جماعت محترم جناب حاج آقای عظیمی با دانشجویان عزیز - هر روز یک ساعت بعد از نماز ظهر - مکان اتاق واحد فرهنگی موسسه آموزش عالی توس