وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


5 اسفند ماه، سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک باد.
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/12/07

5 اسفند ماه، سالروز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس مبارک باد.
(روابط عمومی موسسه‌ آموزش عالی توس)