وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فیلم های ضبط شده کلاسهای آنلاین گروه معماری نیمسال اول 99-1400

(کلاس هاي آنلاين گروه معماری مؤسسه آموزش عالی توس)

نیمسال اول 99-1400

 

جلسه  /   درس

آشنایی با معماری معاصر

آشنایی با معماری جهان

--- مصالح ساختمانی

آشنایی با معماری

اسلامی 1 و 2

جلسه اول 7 مهر 99 3 مهر 99

 

15 مهر 99 3 مهر 99
جلسه دوم 14 مهر 99 3 مهر 99

 

27 آبان 99 10 مهر 99
جلسه سوم 28 مهر 99 10 مهر 99

 

4 آذر 99 24 مهر 99
جلسه چهارم

5 آبان 99

24 مهر 99

 

11 آذر 99 1 آبان 99

جلسه پنجم

12 آبان 99 24 مهر 99   2 دی 99 9 آذر 99

جلسه ششم

19 آبان 99 1 آبان 99     16 آذر 99

جلسه هفتم

26 آبان 99 8 آبان 99     25 آذر 99

جلسه هشتم

3 آذر 99 8 آبان 99     25 آذر 99

جلسه نهم

17 آذر 99 15 آبان 99     30 آذر 99

جلسه دهم

24 آذر 99 15 آبان 99     7 دی 99

جلسه یازدهم

1 دی 99 29 آبان 99     14 دی 99
  8 دی 99 6 آذر 99  

 

 

 

15 دی 99 13 آذر 99      
  24 دی 99

20 آذر 99

     
  29 دی 99

27 آذر 99

     
   

27 آذر 99

     
   

4 دی 99

     

 

  4 دی 99      
   

18 دی 99

     
   

25 دی 99

     

 

 

 

جلسه  /   درس

ایستایی ---- مقدمات طراحی 2 مقدمات طراحی 3

indecision

جلسه اول 6 مهر 99

 

28 مهر 99 12 مهر 99 ---
جلسه دوم 15 مهر 99

 

1 آبان 99 27 مهر 99 ---
جلسه سوم 20 مهر 99

 

5 آبان 99 17 آبان 99 ---
جلسه چهارم 27 مهر 99

 

19 آبان 99 4 آذر 99 ---

جلسه پنجم

11 آبان 99   29 آبان 99 29 آذر 99  
جلسه ششم

25 آبان 99

  6 آذر 99 9 دی 99  
جلسه هفتم

2 آذر 99

  10 آذر 99    

جلسه هشتم

9 آذر 99   13 آذر 99    

جلسه نهم

16 آذر 99   17 آذر 99    
 

30 آذر 99

  20 آذر 99    
  7 دی 99  

24 آذر 99

   
  14 دی 99  

27 آذر 99

   
     

1 دی 99

   
     

8 دی 99

   
     

11دی 99

   
     

12 دی 99

   
     

29 دی 99